Aanmelden

Back to top

Aanmelden?

Aanmeldformulier

Privacyverklaring

PRIVACY STATEMENT 

Algemeen 

 • Stichting Vocal Arts Academy is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van haar gebruikers. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.
 • Door de Website van Stichting Vocal Arts Academy te gebruiken, al dan niet door het plaatsen van een bestelling en/ of het sluiten van een overeenkomst met Stichting Vocal Arts Academy, gaat een gebruiker akkoord met de hieronder genoemde voorwaarden die daarop van toepassing zijn. (Indien een gebruiker niet met deze privacyverklaring akkoord gaat, wordt de gebruiker verzocht de Website niet te gebruiken dan wel geen overeenkomst aan te gaan met Stichting Vocal Arts Academy en dit te melden aan Stichting Vocal Arts Academy).

Doeleinden 

 • Stichting Vocal Arts Academy verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij Stichting Vocal Arts Academy van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Stichting Vocal Arts Academy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u klant wordt:– Voor- en achternaam
  – Lesgeld plichtige
  – Geboortedatum
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

 • Een organisatie mag geen bijzondere persoonsgegevens gebruiken, tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is. Zo zal Stichting Vocal Arts Academy nooit naar deze gegevens vragen aan haar klanten en relaties. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over:godsdienst of levensovertuiging; ras; politieke voorkeur; gezondheid; seksuele leven; lidmaatschap van een vakbond; strafrechtelijk verleden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden 

 • Stichting Vocal Arts Academy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:– Om het tarief te bepalen aan de hand van leeftijd, lengte van deelname of unieke regeling.
  – Bij minderjarigen wordt een les-overeenkomst aangegaan met ouder/voogd/wettelijke vertegenwoordiger van de deelnemers.
  – Om de locatie te bepalen van ons aanbod.
  – Het afhandelen van uw betaling.
  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld als er een zieke docent is of omdat vanwege bepaalde redenen de activiteit niet op de afgesproken datum en/of tijd kan plaatsvinden.
  – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  – Stichting Vocal Arts Academy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en salarisadministratie.
  – Adresgegevens gebruiken wij om inzicht te krijgen wie in welke gemeente onze producten en diensten afnemen. 

Bewerker persoonlijke gegevens 

 • Een bewerker is een persoon of organisatie aan wie de verantwoordelijke de gegevensverwerking heeft uitbesteed. Stichting Vocal Arts Academy verwerkt haar administratiegegevens in software voor de boekhouding en software voor de cursistenadministratie. Stichting Vocal Arts Academy heeft een bewerkingsovereenkomst afgesloten met deze verwerkers. In een rechtsgeldig contract staan afspraken en protocollen aangaande de verwerking van persoonsgegevens, toegankelijkheid van dossiers en handelingen bij een data-lek.
 • Een bewerker is niet zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Maar de bewerker heeft wel een aantal afgeleide verplichtingen, voor onder meer beveiliging en geheimhouding van de gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

 • Stichting Vocal Arts Academy bewaart persoonsgegevens van haar gebruikers maximaal 7 jaar na het laatste inschrijving en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, tenzij Stichting Vocal Arts Academy op grond van wettelijke bepalingen verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Communicatie 

 • Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van onze e-mail provider. Wij zullen persoonlijke gegevens niet combineren met andere gegevens waarover wij beschikken en zullen dit nooit delen met derden tenzij daar toestemming voor gegeven is door de persoon zelf. 

Beeldmateriaal 

 • Van onze producten en diensten kunnen er foto’s en/of video’s gemaakt worden, waarmee de deelnemers in beeld kunnen komen. Beeldmateriaal wordt ingezet voor promotiedoeleinden en als aandenken van de gegeven product of dienst.
 • Wanneer Stichting Vocal Arts Academy beeldmateriaal gebruikt voor promotiedoeleinden kan een persoon op basis van zijn portretrecht een verzoek indienen of de foto verwijderd kan worden. Stichting Vocal Arts Academy zal dit dan spoedig doen. De foto kan gebruikt worden in verschillende media zoals krant, radio, presentaties en sociale media. Ook wordt er gebruikt gemaakt van auteurs beveiligde foto’s. Op basis van het portretrecht kan men bij de fotograaf een verzoek indienen de betreffende foto’s niet te gebruiken.

Delen van persoonsgegevens met derden 

 • Stichting Vocal Arts Academy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Vocal Arts Academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 • Op de Website zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer gebruikers deze websites bezoeken, is de privacyverklaring van deze derde partijen van toepassing. Stichting Vocal Arts Academy is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met persoonsgegevens van gebruikers wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden. 
 • Gegevens die wij van derden ontvangen ten behoeve van het uitvoeren van onze taken behandelen wij overeenkomstig dit Privacy Statement

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

 • Stichting Vocal Arts Academy gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of mobiele telefoon. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Vocal Arts Academy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vocalartsacademy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Vocal Arts Academy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

 • Stichting Vocal Arts Academy neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@vocalartsacademy.nl

Aanmeldformulier

Vul hier je gegevens in

Gegevens leerling